На този ден всички ние се прекланяме пред творците и пазителите на българската духовна и културна традиция. Празникът е признание за всички Вас – преподаватели, творци, радетели и даровити хора.

Днес, повече от всякога имаме нужда от духовна упора. Тя отстъпва бавно пред сивотата на ежедневието и посредствеността. Комерсиалното и материалното я заместват. Не преставайте да будите съзнанието на младото поколение за нашето наследство, което съхраняваме и за новите предизвикателства, пред които се изправя обществото ни.

Честит празник!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.