Бъдещето на ядрената енергетика в България ще бъде обсъждано на дискусия онлайн, организирана от Българския атомен форум. Ще се включат специалисти от други енергийни и бизнес организации.

Организаторите на кръглата маса съобщават, че ще бъдат обсъдени обществените нагласи и очаквания, свързани с развитието на атомната енергетика в страната, проблемите и предизвикателствата в настоящата ситуация и необходимите стъпки за тяхното преодоляване.

Ще се дебатират и възможностите за постигането на балансирана енергийна политика, като част от европейските планове за преминаване към нисковъглеродна икономика.

Като отправна точка за дискусията ще бъдат използвани резултатите от социологическо проучване на агенция „Тренд“. Според тях 60 на сто от българите смятат, че страната ни трябва да развива ядрена енергетика, докато една десета са против това.

Половината интервюирани подкрепят изграждането на АЕЦ „Белене“, а една пета са против.

За половината от анкетираните цената на тока трябва да е водещият критерий при избора на източник на електроенергия, а при ядрените централи основното трябва да е сигурността.

Същевременно повечето хора - три четвърти от тях, признават, че не са запознати с проекта за „Зелена сделка“ на Европейската комисия за развитие на енергетиката в общността до 2050 година, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.