Бъдещето на енергийния комплекс „Марица-изток“ ще обсъждат днес участниците в дискусионен форум на тема „Справедлив енергиен преход и оценка на влиянието на зеления пакт върху икономиката на България“.

Форумът се организира от КНСБ и фондация „Фридрих Еберт“. Сред участниците са представители на синдикални и работодателски организации, министерствата на енергетиката, земеделието и транспорта.

Националният секретар на КНСБ Огнян Атанасов каза за програма „Хоризонт“ на БНР:

„Ситуацията в „Марица-изток“ е добре известна на всички, но нашата цел в момента не е да показваме проблемите, а да покажем възможното бъдещо развитие на района. Като тук не става въпрос за противопоставяне на въглища срещу възобновяеми енергийни източници, а за допълнителни инвестиции, които да осигурят устойчивото развитие на района.“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.