Директорът на Второ основно училище “Иван Вазов” в град Провадия, Росица Илиева е загубила битката в Covid-19. От около седмица тя е била на домашно лечение с положителен тест и поддържана температура от 37,5 градуса. Днес обаче здравословното й състояние рязко се е влошило и е била откарана към болница във Варна, където е починала.

Тъжната вест бе потвърдена от Регионалното управление на образованието във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.