Научната конференция “Интелигентно бъдеще” ще се проведе онлайн на 25 и 26 юни 2021 г. Събитието обединява инициативи на катедрите “Информатика” и “Икономика” на факултет “Международна икономика и администрация” и се провежда под знака на 30-годишнина на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Партньор на събитието е община Варна.

Конференцията има за цел да продължи добрите практики от предходните издания и да осигури възможности и перспективи за трансфер на иновации, изграждане на партньорства и съвместно реализиране на проекти в науката и бизнеса.
Предходни издания на конференцията може да намерите SmartConf2020.

Панелът “ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ” е нов етап в развитието на Международна конференция за наука и бизнес Science and Business for Smart Future 2021. В него ще бъде показана подкрепата на катедра “Информатика” на ВСУ “Черноризец Храбър” за включване на студентите от различни специалности още в първия семестър на тяхното обучение по дисциплината "Дигитални трансформации" в рамките на общоуниверситетския блок за студентите от Варненски свободен университет, като ги поощрява да развиват и проектират иновативни бизнес решения още по време на следването си. Проектите ще бъдат представени онлайн под формата на виртуална постер сесия. Проектните предложения с предприемачески фокус ще бъдат оценявани от инвеститори.

В панелите, посветени на дигиталните трансформации ще се дискутира иновативната идея за създаването на карта за дигитално гражданство на студентите, които се обучават в университетите във Варна. Картата за дигитално гражданство е предложение на ВСУ "Черноризец Храбър", представено по време на Първия международен онлайн форум "Дигитализация и иновации в образованието и науката". Картата ще е знак за принадлежност на младежката общност към града ни, с която ще може да се ползват различни услуги по лесен, ефективен и бърз начин.

Студентските проекти ще бъдат публикувани в специално издание, а екипът на катедрата ще разработи ресурси, които ще се използват в обучението на студентите в дисциплината “ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ” на учебната 2022 и ще бъдат предоставени от университета на фирми-партньори, членове на браншовите настоятелства към катедрите.

На 25 юни ще се проведе панел DIGITAL TRANSFORMATIONS на английски език, с участието на студенти от магистърските програми "Data Science" и "Software Engineering and Management". На български език панелът ще е на 26 юни от 10 до 15 ч. в във виртуална аудитория на адрес: https://meet.google.com/odc-guyh-vbn.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.