Всички детски градини в община Провадия работят при строги мерки за безопасност, въпреки Covid-19. Това съобщи Стефка Христова, зам.-кмет в община Провадия. Всяка сутрин се осъществява стриктен преглед на всички деца от медицинско лице, а педагогическият персонал задължително носи предпазни маски или шлемове, както и ръкавици. Помещенията в градините се дезинфекцират. Не се допускат външни лица в детските заведения.

Пред “Провадийски глас” тя припомни, че на територията на общината има 5 детски градини с 6 филиала към тях. 561 деца са записани в градините, а сега, по време на епидемиологичната обстановка, занятия посещават 184 деца. От тях около 100 са в детска градина „Снежанка“ и нейният филиал, който се намира на територията на Провадия.

“В една група допускаме максимум 16 деца”, допълва директорката на “Снежанка” Светла Георгиева. Тя е категорична, че вътрешно в себе си всеки се притеснява да не се зарази, а коментарите и притесненията се подсилват и от факта, че във Варна бе установен случай на дете, заразено с Covid-19 в една от детските градини.

Снимка: “Провадийски глас”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.