Общо 13 групи ще отворят врати в детските градини в Девня на 15 септември, съобщиха от общината. Децата са разпределени по следния начин: в Детска градина „Незабравка“ на ул. „Фронтоваци“ № 17 ще отворят врати 4 групи, в ДГ „Детелина“ – на ул. „Капитан Петко“ № 9 „А“, ще има общо пет групи, една от тях е яслена, а 3 групи и една яслена, ще заработят във филиал „Здравец“ на ул. „Славянска“ № 2 в квартал „Повеляново“. Педагогическият и непедагогическият състав е готов да посрещне всички малчугани в обновените помещения!

От община Девня направиха важно уточнение за родителите, че преди отварянето на градините, децата, които имат прекъсване и не са посещавали сборни групи през лятото, трябва да предоставят бележки с резултати от чревни изследвания, както и да попълнят декларация за информирано съгласие, че не са имали контакти със заразно болни, а членове на семейството не са били заразени с COVID 19. За новоприетите деца изискването е да се представят резултати от пълни изследвания, каквито и досега са се правили при постъпването.

Във връзка с мерките за безопасност и неразпространение на коронавирусната инфекция, сутрин в детските градини няма да се допуска влизането на придружителите на децата в сградите.

Приемът ще се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици. В случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане, допълниха от община Девня.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.