Промените в Кодекса на труда ще влязат на второ четене за разглеждане от депутатите в парламента. Те трябва да гласуват окончателно предложението за двойно увеличение на извънредния труд - от 150 на 300 часа годишно. Увеличава се и обхватът на еднодневните договори.

НС планира нови правила за работното време и извънредния труд. Очаква се да бъде гласувано и в празничния календар на страната 24 май да бъде отбелязван като Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност. Предложението е на ВМРО.

Депутатите ще гласуват окончателно промени в Закона за закрила на детето, които въвеждат допълнителни ограничения на употребата на изделия за пушене, различни от тютюневите. Поправките в закона, внесени партия "Воля", са мотивирани от вредите, които продуктите, наподобяващи тютюневите с неясен произход и субстанция, могат да нанесат върху подрастващите.

Този тип продукти стимулират децата да ги използват в неумерени количества, като ги консумират продължително време без прекъсване, а това засилва вредата върху живота и здравето им и поражда нагласи, че пушенето е безвреден и приятен навик, посочват още от партията на Веселин Марешки, цитирани от "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.