Представители на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ пътуваха до Швеция за първата от петте мобилности в рамките на акредитацията по Програма Еразъм+ на Европейската комисия в сферата на неформалното образование за възрастни (2023-2027).

В края на месец септември, за 5 работни дни бяха посетени 6 града и 10 различни институции – от училищни библиотеки, през многофункционални културни центрове до мобилни библиотеки и „бързи“ библиотеки. По време на посещението варненци се запознаха с широк спектър от разнообразните библиотеки в Швеция. Разгледани бяха не само обновени сгради и помещения, но и „кухнята” на работните процеси.

Скандинавските библиотеки се развиват много бързо и техният модел на библиотечно обслужване в момента се определя като европейската модерност в сектора със силно потребителски ориентирана концепция за библиотека.

Домакините преставиха на своите варненски колеги особеностите на шведската библиотечна система. Показаха как се работи със специфични групи в мултикултурна и мултиезична среда, идеята за „библиотечна кооперация”, как се организира и оптимизира пространството в библиотеката с дизайнерско мислене и как се справят с предизвикателствата. Беше видяна гъвкавост, адаптивност и оптимизация на всички нива и процеси. Всички разговори и работни срещи дадоха нови и полезни насоки за развитие.

В рамките на проекта по Програма Еразъм+ ще се осъществят пет мобилности за обмяна на опит в различни европейски държави. Като единствената Еразъм+ акредитирана публична библиотека в страната Варненската библиотека потвърждава още веднъж, че полага целенасочени усилия и има дългосрочна визия за качественото и разнообразно развитие на организацията и служителите си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.