Днес, в 18:00 часа ще се проведе традиционният летен конкурс за рисунка на асфалт в община Бяла, който ще бъде на морска тематика. За тази цел на всички участници в надпреварата ще бъдат раздадени тебешири, а жури ще оцени творбите и ще награди най-добрите.

Тези, които наистина искат да премерят сили, трябва да са пред сградата на община Бяла малко преди 18:00 часа. Тогава ще започне разпределението на групите.

Затова организаторите на проявата смело могат да твърдят, че е време отново асфалтът пред сградата на общината да бъде украсен в най-ярките цветове. Цветове, изрисуван от ръцете на деца.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.