190 деца от община Генерал Тошево се включиха в урок по Горска педагогика, организиран от екипа на Държавното горско стопанство. Педагози от ПП „Шуменско плато“ и СИДП показаха на децата как да се ориентират в гората, какво означават различните видове маркировка и за какво служи компаса.

По-големите ученици подредиха сами всичко, което според тях е необходимо за поход в планината, но най-много се забавляваха по време на състезанието за най-бързо разпъване на палатка и устройване на лагер след преход.

Важна част от горските уроци са и правилата за палене на огън, като учениците от ІІІ и ІV клас научиха какво трябва да правят когато са на пикник в гората и искат да запалят огън, къде е разрешено това и какво се случва ако пламъците не бъдат загасени. Горските показаха на децата каква екипировка използват, когато се борят с огнените стихии и им демонстрираха как се гаси огън с гръбна пръскачка.

Децата от І и ІІ клас на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ и ОУ „Христо Смирненски“ получиха като подарък книжката „Приказки от гнездото“, в която горските педагози по достъпен начин ги запознават с живота на малкия креслив орел, как се размножава, какво използва за храна и къде се среща.

Малчуганите учиха и се забавляваха, като всички влязоха в ролята на орлета – строиха си гнезда, мътиха яйца и търсиха храна за малките пилета, за да заякнат и да отлетят на юг. В края на игрите всяко „орле“ получи сладка изненада от домакините от ДГС - Генерал Тошево.

Урокът по Горска педагогика и книжката „Приказки от гнездото“ се осъществяват благодарение на Проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС.

Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.