Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) осъществява проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“.

"Изпълнението му доведе до технологично усъвършенстване и разширяване обхвата на VTMIS системата чрез внедряване на нова цифрова инфраструктура. Тя отговаря на най-високите световни стандарти". Това съобщи днес генералният директор на ДППИ Ангел Забуртов в гр. Бургас.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.