Държавен куклен театър – Варна представя програмата си за месец септември.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

м. септември 2020 год.

 

05.09.           

Събота /лятна сцена/

18.00 ч. - РАПУНЦЕЛ

 

06.09. 

Неделя /лятна сцена/      

18.00 ч. - ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОЙТО НЕ ЯДЕ

 

12. 09.         

Събота /лятна сцена/

18.00 ч. - ГОРСКИТЕ ПЕВЦИ

 

 

13.09. 18.00 ч.

Неделя /лятна сцена/

ХАЙДЕ НА УЧИЛИЩЕ

 

19. 09.

Събота /закрита зала/

11.00 ч. - СИВОДРЕШКО И БЪРЗОБЕЖКО

 

20.09.

Неделя /закрита зала/

11.00 ч. - ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

 

26.09.

Събота /закрита зала/

11.00 ч. - ДЯДОВОТО ДВОРЧЕ

 

27.09.

Неделя /закрита зала/

11.00 ч. - ЗЛАТНАТА РИБКА

 

ВАЖНО!!!

Театърът си запазва правото на промени в програмата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.