П Р О Г Р А М А

м. АВГУСТ 2020 г.

 

01. 08. 18.30 ч. - ЗАЙКО НА МОРЕ

събота

 

02. 08. 18.30 ч. - ТРИТЕ ФЕИ

неделя

 

08. 08. 18.30 ч. - ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

събота

 

09. 08. 18.30 ч. - ЛАКОМА МЕЦАНА

неделя

 

12. 08. 18.30 ч. - ЧУДОТО, НАРЕЧЕНО ФАНТАЗИЯ

сряда

 

15. 08. 18.30 ч. - ПОД ГЪБКАТА

събота

 

16. 08. 18.30 ч. - ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОЙТО НЕ ЯДЕ

неделя

 

 

22. 08. 18.30 ч. - ДЯДОВОТО ДВОРЧЕ

събота

 

23. 08. 18.30 ч. - ПАЛЕЧКА

неделя

 

26. 08. 18.30 ч. - ЧУДОТО, НАРЕЧЕНО ФАНТАЗИЯ

сряда

 

 

29. 08. 18.30 ч. - “РАПУНЦЕЛ“

събота

 

30. 08. 18.30 ч. - ЛАКОМА МЕЦАНА

неделя

 

 

П Р О Г Р А М А

/спектакли за възрастни, м. АВГУСТ 2020 г./

 

 

 

 

14. 08. 21.15 ч. - АКО ФРОЙД БЕШЕ ИНДИЕЦ

Петък Спектакъл за възрастни

 

 

20. 08. 21.15 ч. - МЪЛЧАЛИВИ ПРЕДАНИЯ

Четвъртък Спектакъл за възрастни

 

 

27. 08. 21.00 ч. - АКО ФРОЙД БЕШЕ ИНДИЕЦ

четвъртък Спектакъл за възрастни

 

 

 

 

Важно!

Държавен куклен театър – Варна, си запазва правото на промени в програмата.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.