Официално дарение на медицинска апаратура, която ще бъде в помощ на недоносените бебета, получи СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов - Варна”.

Дарената медицинска апаратура, разказва “Радио Варна”, е закупена от събрани и предадени за рециклиране пластмасови капачки и дарения от кампанията на Сдружение "Аз вярвам и помагам".

Снимка “Радио Варна”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.