Отстраненият правосъден министър Данаил Кирилов няма да се връща в парламента като депутат от ГЕРБ, каквато възможност има. Утре Народното събрание ще прекрати правомощията му. Кирилов подаде оставка на 26 август без да посочи мотиви. На 3 септември за нов министър на правосъдието беше избрана Десислава Ахладова, съобщи "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.