На 29.08.2020 г. Дългопол ще отпразнува 51 г. от обявяването си за град. В празничната програма се очаква в 18:00 часа да бъде открито новото футболно игрище в града, след което ще се проведат две футболни срещи за деца.

По-късно, от 20:30 ч. на градския площад ще се състои богата фолклорна програма, в която ще се включат местни състави. Час по-късно на сцената пред читалището ще излезе гръцкият поп изпълнител Аристос Константину със самостоятелен концерт.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.