Да звучи разбираемо и човешко, за да стигне до сърцата на хората!

Така пишеше, така и говореше големият български провидец Валери Петров. С такива думи той описва Духа на основния български документ - Конституцията.

Така той е обяснявал и на колегите си от Седмото Велико народно събрание как трябва да звучи и да достига до българите въведението към основната повеля, към сега действащата наша Конституция.

Златният фонд на РАДИО ВАРНА пази думите, словото, гласа на Валери Петров в запис от 2001 година. Тогава той говори за духовните водачи на нацията, за себе си като провидец, за гладните години след промяната и за мечтата си да види красивото бъдеще на родината.

„Всички гледат породата, търсят расови белези, а пък има в природата удивителни мелези. Тъй че, както при хората, приятелче мое, и при нас е по-важно сърцето какво е“.

С тези красиви слова, написани от големия поет, преводач и сценарист Валери Петров, е почетена паметта на големия поет по повод 6-годишнината от неговата кончина. Той си отиде от този свят на 27 август 2014 г., на 94-годишна възраст, оставяйки огромно и безценно наследство от поезия за деца и възрастни, както и блестящи преводи на драматургичните творби на Уилям Шекспир и приказките на Джани Родари. Филмите, чиито сценарии са написани от него, продължават да са обичани и гледани от поколения българи, се казва в материал на БГНЕС.

Малцина обаче знаят, че изпод перото на Валери Петров излиза финалната редакция на един много важен текст – преамбюлът на сега действащата Конституция на Република България, приета от VII Велико народно събрание, в което той е народен представител.

Преамбюл (на френски: préambule, на латински: praeambulus – вървящ напред, предшестващ) в правото се нарича встъпително изложение в нормативен документ, обясняващо неговата цел и философия. Терминът придоби нова актуалност, след като днешните управляващи се захванаха да пишат и приемат нов основен закон, с намерение да дадат рестарт на обществено-политическия живот в страната. Проектът им вече е готов, но от него отсъства преамбюлът, отразяващ някогашния стремеж за създаване на „демократична, правова и социална държава“.

Мнението на мнозина е, че това е просто един абстрактен текст, който не съдържа в себе си структурата на правната норма, а по-скоро звучи като прокламация или повеля. Други пък са на обратното мнение – че в него са заложени принципите на конституцията, изразени в синтетичен вид, което му придава правна същност и значение.

Основният закон в някои държави има преамбюл, а в други – не, но конституцията заема най-високото място в йерархията на нормативните актове, за това и се полага такъв. В българското съвременно законодателство има и други нормативни документи с встъпителен текст – Законът за вероизповеданията, действащ от края на 2002 година.

В защита на правната същност на преамбюла е и това, че Конституционният съд на страната неведнъж е използвал неговата основа, за да мотивира свое решение.

Да звучи разбираемо и човешко, за да стигне до сърцата на хората! За това е настоявал Валери Петров по време на работата му по редакцията на текста преди 30 години, спомнят си и разказват негови колеги народни представители, участвали в събитията.

„Ние, народните представители от Седмото Велико народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;

като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност;

като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България,

прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази Конституция“.

Това гласи преамбюлът на сега действащата Конституция, оформен в този вид от Валери Петров. Добре е да го препрочитаме по-често…казва "Радио Варна".

Снимка: БТА

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.