Нов директор има Парк-музей на бойната дружба – 1444 г. „Владислав Варненчик“, съобщиха от музея.

Д-р Невян Митев е доктор по История на България (История на българските земи XV – XVII в.).

Научните му интереси са насочени към средновековната история и археологията, ранния османски период и нумизматиката.

От 2012 г. е част от екипа на Парк-музей „Владислав Варненчик“, филиал на Националния военноисторически музей.

Невян Митев завършва в Хуманитарната гимназия във Варна, след което продължава образованието си в Шуменския университет. През 2019 година защитава дисертация във Великотърновския университет и успешно придобива образователната и научна степен „доктор“ по История на България. Темата му е посветена на походите на Владислав Варненчик, съобщи БНР.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.