Район „Приморски” се възползва от условията на Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване”, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, общинска собственост и спечели проекти, с които озелени 7 етажни собствености (ЕС).

Ще припомним, че в началото на месец май 2020 г. беше констатирано, че одобрените за облагородяване пространства и на 7 – те ЕС са естетично озеленени засята е трайна многогодишна растителност, изградена е поливна система, обособени кътове за отдих, монтирана е паркова мебел.

Октомврийският обход на 7 – те обекта показа, че всяка една от ЕС, получили финансиране по Наредбата, вече 1 година полага постоянни грижи за облагородените пространства като се грижи за озеленяването, настилките, оградите, пейките и системите за поливане.

И през 2020 г. до 30 септември имаше заявен интерес на ЕС към Наредбата за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване”. Предстои сключване на нови 3 договора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.