Приемните дни в Областната администрация за граждани стават общо четири. Всеки последен четвъртък от месеца приемният ден ще има своето специално предназначение. Заявление за участие в него ще се допуска само за тези, които са формулирали или разписали идеи, предложения, проекти в областта, в която работят и са компетентни, които имат изготвено предложение за организиране или провеждане на форуми, прояви, инициативи, каузи или събития, свързани с живота, с правата и интересите на хората от областта.

От Областната администрация призоваха: Бъдете активни! Представете ни Вашите идеи, инициативи или предложения в областта, в която работите, творите или се изявявате. Нашият екип ще Ви очаква всеки последен четвъртък от месеца от 10,00 до 12,00 часа.

Записването за този специален приемен ден ще става от понеделник в последната седмица на месеца от 09:00-12:00 часа в деловодството на Областна администрация – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.