Заради сухото време и последвалите бури преди месец, добивът на пшеница тази година е нисък. Според експерти той е четири пъти по-малък.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите заявяват, че ситуацията е тежка за районите, в които е нямало валежи и прогнозират близо 30% спад на добивите.

Най – засегнати ще са засегнати зърнопроизводителите, защото ситуацията ще повлияе на всички техни контрагенти, ще се отрази на наемите им. Оттам, обаче уверяват, че цената на хляба не би трябвало да скочи. В калкулирането на насъщния влизат не само суровини, като цената на пшеницата, но и разходи за електроенергия и работни заплати.

От асоциацията са направили предложение към ресорното министерство, "уточнява Днес+",  за увеличаване на лимита при отпускането на кредити за семена.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.