Съветът на ЕС прие днес препоръка за координиран подход при ограничаването на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19. Целта е да се избегне фрагментирането и смущенията, както и да се увеличат прозрачността и предвидимостта за гражданите и бизнеса.

Общи критерии и картографиране

Всяка седмица държавите членки следва да предоставят на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) наличните данни по следните критерии:

- брой на новосъобщените случаи на 100 000 души от населението през последните 14 дни;
- брой направени тестове на 100 000 души от населението през последната седмица (интензивност на тестването);
- процент на положителните проби през последната седмица (процент на положителните проби).

Въз основа на тези данни ECDC следва да публикува седмична карта на държавите членки на ЕС, по региони, за да подпомогне вземането на решения. Всеки район следва да бъде обозначен със следните цветове:

- зелено, ако 14-дневният брой на уведомленията е по-малък от 25 и процентът на положителните проби е под 4%;
- оранжево, ако 14-дневният брой на уведомленията е по-нисък от 50, но процентът на положителните проби е 4% или повече, или ако 14-дневният брой на уведомленията е между 25 и 150 и процентът на положителните проби е под 4%;
- червено, ако 14-дневният брой на уведомленията е 50 или по-висок и процентът на положителните проби е 4% или повече, или ако 14-дневният брой на уведомленията е по-висок от 150;
- сиво, ако няма достатъчно информация или ако интензивността на тестване е по-ниска от 300.

Ограничения на свободното движение

Държавите членки не следва да ограничават свободното движение на лица, пътуващи до или от „зелени“ райони.

Ако държавите членки обмислят дали да приложат ограничения, те следва да зачитат различията в епидемичната обстановка между „оранжевите“ и „червените“ райони и да действат по пропорционален начин. Те следва също така да вземат предвид епидемичната обстановка на собствената си територия.

По принцип държавите членки не следва да отказват влизане на лица, пътуващи от други държави членки. Държавите членки, които считат за необходимо да въведат ограничения, може да изискват от лицата, пътуващи от „незелени“ райони:

- да се подложат на карантина;
- да бъдат тествани след пристигане.

Държавите членки може да предложат възможност за замяна на този тест с тест, направен преди пристигането.

Държавите членки може също така да изискват от лицата, влизащи на тяхна територия, да представят формуляри за локализиране на пътниците. Следва да бъде изготвен общ европейски формуляр за локализиране на пътниците, който да може да се използва от всички.

Координация и предоставяне на информация на обществеността

Държавите членки, които възнамеряват да прилагат ограничения, следва първо да информират засегнатата държава членка преди влизането им в сила, както и другите държави членки и Комисията. Ако е възможно, информацията следва да бъде предоставена 48 часа предварително.

Държавите членки следва също така да предоставят на обществеността ясна, изчерпателна и навременна информация относно всички ограничения и изисквания. Като общо правило тази информация следва да се публикува 24 часа преди мерките да влязат в сила.

Препоръката на Съвета не е правнообвързващ инструмент. За прилагането на съдържанието ѝ отговорност носят органите на държавите членки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.