Поредна поляна в Морската градина на Варна беше оградена с телена мрежа, предаде БНТ. Теренът се намира в местността “Салтанат”. Собственикът решил да огради имота си, край който всеки ден минават стотици варненци за разходка в парка.

Хората смятат, че не е редно Морската градина да се превърне в квартал.

Уведомително писмо за заграждането на парцела не е подадено в община Варна, но според юристи, това не е необходимо.

"Колеги от незаконно строителство отидоха вследствие на сигнала да проверят. Не са открили на място собственик. Чрез кадастъра издирват собственика, за да му бъде изискан констативен протокол за трасиране на имота", заяви арх. Виктор Бузев, главен архитект на Варна.

Собственикът може да бъде санкциониран, единствено ако е поставил оградата на неправилното място. Ако преди 15 години те са се сдобили с планове-извадки за имотите си, ще имат право и да строят.

"Ако той няма такава извадка, която е процедирана преди повече от 10 години няма как да построи, тъй като няма друг действащ Подробен устройствен план. Някои от частните имоти попадат и върху алеи, засега явно моралът на собствениците на алеите не им позволява да преградят алеите", допълни арх. Виктор Бузев.

Над 50 на сто от терените в “Салтанат” са частни, макар че в Общия устройствен план на града местността е включена в границите на парка. Решение на проблема е изкупуване на терените от общината или замяната им с имоти на друго място, допълват от БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.