Православната църква почита паметта на Светите равноапостоли Петър и Павел. Повече от 300 000 българи празнуват имен ден.

Църквата нарича Петър и Павел първопрестолници и вселенски учители заради разпространението на Божието слово. Двамата апостоли се завещали в своите послания основните правила на християнската вяра, а животът им е бил белязан от страдания и гонения. Петър е един от първите ученици на Христос, а апостол Павел първоначално изповядвал юдейската религия и е сред гонителите на християните, но впоследствие се обръща към вярата в Спасителя.

Богословът Петър Пенев разказва:

„Двамата най-ярки апостоли. Те са много различни, но църквата неслучайно ги е свързала. При Петър вярата е по-първична, по-естествена. Павел влиза в много големи дълбини, той е книжовник като темперамент, като образование и като произход. Не са имали почти нищо общо, а всъщност застават рамо до рамо, градят църквата. Павел е абсолютен стълб, Петър също. Христос намира повод да каже, че точно това е камъкът, на който ще изгради църквата си.“

Обичаите повеляват рано сутрин жените да носят колак и ранни ябълки петровки, които свещеникът освещава за здраве.

Имен ден празнуват Петър, Павел, Павла, Петрана, Полина, Павлина, Петя и Камен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.