Заради пораженията нанесени от силната буря – проливния дъжд и бурния вятър, в селата Партизани и Лопушна от община Дългопол е обявено частично бедствено положение, информира оперативният дежурен в Областна администрация – Варна.

В с. Партизани дърво е паднало върху електропровод и е прекъснало тока в цялото село. Там има и множество паднали дървета.

В с. Лопушна няколко къщи са останали без покриви, отнесени от бурния вятър.

Няма пострадали хора.

Местните хора са се заели да оправят щетите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.