С около 7% се очаква да поскъпне природният газ през февруари, а през март - с още 4 на сто. Това сочат прогнозните изчисления на "Булгаргаз" към днешна дата.

От "Булгаргаз" обръщат внимание, че на европейските борси само през първите 8 дни от новата година цената на синьото гориво се е увеличила с над 16% и част от това поскъпване ще се отрази и на цените у нас през следващия месец.

В момента горивото за февруари на европейските газови пазари се търгува за 18-19 евро за мегаватчас, като това са най-високите цени за последните 18 месеца. У нас прогнозата е газът за следващия месец да е с около 20 на сто по-евтин от нивата на европейските пазари.

В официално съобщение на „Булгаргаз“ ЕАД се казва: В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за февруари 2021 г. в размер на 28,92 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т. 7).

Предложената цена не е окончателна, като „Булгаргаз“ ЕАД ще внесе на 01.02.2021 г. актуализирано заявление за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. февруари 2021 г., с включени отчетни стойности на ценообразуващите компоненти към 31.01.2021 г.

„Булгаргаз“ ЕАД обръща внимание, че цените на европейските газови пазари се повишиха с над 16 % за периода 31.12.2020 г. - 08.01.2021 г., като част от това увеличение се отразява и върху предложената за утвърждаване цена за февруари 2021 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.