18 пожара са регистрирани на територията на областите Шумен, Варна, Търговище и Добрич през първата половина на годината. От тях шест са в обхвата на ДГС-Варна, по три на ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Шумен, два за ДГС-Цонево и по един за ДГС-Добрич, ДГС-Суворово, ДЛС-Балчик и ДГС-Омуртаг. Пожарите са низови и са засегнати 736 декара, от които 728 са държавни горски територии, а останалите са общински гори. Огънят е нанесъл поражения при 535 декара широколистни гори, 109 декара иглолистни, 6 декара смесени и 86 декара незалесени горски територии. През 2023г. са отчетени седем запалвания за първото шестмесечие.
Най-много са пожарите към момента през юни – девет на брой, следва февруари с четири запалвания, март с три, а през април са регистрирани два пожара.

Осем от пожарите са причинени от хвърлена незагасена цигара, два са умишлени, един е следствие от късо съединения, а останалите са при палене на стърнища и сухи треви.

В потушаването на огъня са участвали 123 служители на горските и ловни стопанства към СИДП с 46 автомобила, 133 пожарникари с 44 специализирани коли и три тежки машини. Осем са доброволците, които са помагали на огнеборците и горските.

Ръководствата на СИДП и двете регионални дирекции в Шумен и Варна призовават хората да спазват всички мерки за опазване на горите през пожароопасния сезон – да не палят огън на открито, да не опожаряват стърнища, да не изхвърлят незагасени цигари, да внимават при работа с различни машини в близост до горските територии и др. И най-важното – при пожар веднага да се подава сигнал на телефон 112, за да може огънят да бъде потушен преди да е обхванал големи територии.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.