Близо 100 социалисти от област Варна напуснаха БСП от 1 март. Това съобщават в отворено писмо до медиите редови членове на партията, като посочват основните мотиви за решението си.

Сред тях са: Цонко Цонев – доскорошен председател на Областния съвет на БСП - Варна, и на Общински съвет на БСП - общ. Аксаково, Мария Тодорова – партиен член от 20 години, втори мандат общински съветник в Общински съвет – Варна, секретар и говорител на групата съветници, Вълчо Вълчев – зам.-кмет на общ. Суворово и член на Областния съвет на БСП - Варна, Мартин Матев - зам.-председател на Общински съвет – Аврен, и член на Областния съвет на БСП - Варна, Пламен Лазаров – кмет на с. Синдел, общ. Аврен, Диян Георгиев – кмет на с. Близнаци, общ. Аврен, Сава Савов –председател на групата общински съветници от БСП в Общински съвет – Белослав, и член на Областния съвет на БСП-Варна, Павел Колев – общински съветник от БСП в Общински съвет – Белослав, Драган Димов – зам.-председател на Общински съвет – Долни чифлик, и член на Областния съвет на БСП - Варна, Добромир Иванов - председател на групата общински съветници от БСП в Общински съвет - Дългопол, и член на Областния съвет на БСП - Варна, Иван Добрев Иванов - общински съветник в Общински съвет – Провадия, Стелиана Георгиева – областен координатор на БСП в периода 2014-2020 г, Антон Андреев – председател на Младежката организация в район „Одесос“ – Варна.

Заявления за прекратяване на членството са подали и редови социалисти от общините и от градските райони на Варна, цели основни партийни организации напускат в район „Младост“ и „Одесос“ , а организацията в с. Синдел, община Аврен, е преустановила членството си още през януари.

В писмото до медиите вече бившите съветници и кметове от БСП заявяват, че ще изпълнят поетата към избирателите си отговорност през мандата в качеството си на независими.

Всички напускащи признават, че лявата идея за свобода, справедливост и солидарност могат и ще отстояват и без да са правно свързани с партия. Общочовешките ценности и принципите, които са защитавали и по време на местните избори, вписани в предизборните документи, заради които са получили подкрепата на съгражданите и съселяните си, ще бъдат водещи в действията им и от тук нататък. Работата по реализиране на визията им за съответната община продължава.

Водещите мотиви за предприемане на крайната стъпка са: неспазването на закон и устав в партията, неправилна управленска, кадрова и изборна политика, наложен авторитаризъм, липса на диалогичност, демократичност и прозрачност, крайност в действията спрямо партийни членове, преследване на неудобните с всякакви средства, предприемане на мерки за партийно въздействие, вкл. и изключвания от БСП (вероятно предотвратени предвид настоящото масово прекратяване на членството). Пасивността на националното ръководство спрямо местната структура води до необратими организационни последици.

Някои по-конкретни факти: противоуставното провеждане на избора на Областен съвет на БСП през октомври 2020 г. без кворум и без проведени задължително предхождащи го конференции за излъчване на делегати, респ. членове, разглеждане на подадена жалба срещу което няма вече близо 5 месеца; в регистрираната листа на кандидати за народни представители липсват доказали се лица с обществена подкрепа и доказан професионализъм, въпреки големия им брой номинации; демонстрираната пасивност и липса на подкрепа от страна на партията спрямо настоящия народен представител от БСП д-р Десислав Тасков, който близо месец беше доброволец и се бореше за живота на тежко болните пациенти от Ковид при липса на медицински персонал и при засилени графици на дежурства в най-пострадалия район на България (болницата на Шумен); катастрофалната загуба в избора за кмет на с. Слънчево, общ. Аксаково, в който резултатът на БСП е едва 1/10 от резултата на основния опонент – ГЕРБ.

Социалистите напускат БСП поради съществени разминавания в разбиранията си с ръководството на партията относно партийната управленска политика на местно ниво.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.