Летен пленер на школа " Пластична живопис", с преподавател Яница Тунчева, създаде много емоции през последните дни в Общинския детски комплекс - Провадия. Децата, които се включиха в него, създадоха великолепни творби.

В последния ден на проявата те предложиха своите работи на благотворителен търг.

Събраните средства ще бъдат предадени за благородна кауза. Тя е свързана с лечението на Симона Парушева.


 

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.