Мерки в подкрепа интеграцията на бежанците във Варна обсъдиха днес кметът Благомир Коцев и Седа Кузуджу‭ ‬-‭ ‬представител на Върховния комисариат на бежанците на ООН‭ ‬(ВКБООН‭)‬ в България.‭ ‬В разговорите‭ ‬се включиха и‭ ‬ заместник-кметовете‭ ‬-‭ ‬по социалната политика Снежана Апостолова и по образование‭ ‬-‭ ‬Павел Попов.

По време на срещата стана ясно,‭ ‬че тази година нараства броят на търсещите убежище в България семейства,‭ ‬преобладаващо украински граждани.‭ ‬В най-голям процент‭ ‬те‭ ‬са жени с деца,‭ ‬имащи нужда от дом,‭ ‬образование и работа.‭ ‬За много от тях Варна е предпочитан град,‭ ‬заради сходствата в езика,‭ ‬близостта на териториите,‭ ‬климата и религията,‭ ‬посочиха експертите от‭ ‬ВКБООН.‭ ‬По думите им‭ ‬основен стълб в механизмите за културна и социална интеграция на бежанци и главен приоритет в работата им‭ ‬ е‭ ‬осигуряването на достъп до образование и предоставяне възможности за работа.‭

Една от дългогодишните инициативи на Комисариата за приобщаване на бежанци е международната кампания‭ "‬Food for thought‭" ‬-‭ ‬храна приготвена от ръцете на различни култури и етноси,‭ ‬която да събира хората‭ ‬заедно и провокира‭ ‬позитивни разговори докато се хранят,‭ ‬разказаха международните експерти.‭ ‬Обсъдени бяха още броя на децата посещаващи детски градини и училище във‭ ‬Варна,‭ ‬както и‭ ‬позитивните примери на‭ ‬общности‭ ‬подкрепящи бежанците в‭ ‬града.‭ ‬Тема на разговорите бяха и‭ ‬възможностите за работа и реализация,‭ ‬организация на езикови курсове и ролята на‭ ‬местната власт в живота на търсещите убежище.‭ ‬По време на срещата,‭ ‬двете страни се обединиха около идеята да се потърси пространство,‭ ‬където‭ ‬представители на‭ ‬Общината да предоставят консултации за бежанци,‭ ‬търсещи връзки с работодатели,‭ ‬информация за‭ ‬административни и социални услуги и образование.‭

Седа Кузиджу е на посещение във Варна,‭ ‬където по-рано днес на ул.‭ "‬Опълченска‭"‬2,‭ ‬по инициатива на Върховния комисариат за бежанците на ООН бе официално открит Общностен център Компас‭ ‬-‭ ‬Варна,‭ ‬част от Българската мрежа за закрила и включване‭ "‬Компас‭"‬.‭ ‬Съинициатори са Асоциация‭ „‬ЕНЕРДЖИ‭“‬,‭ ‬с партньорството на Български червен кръст,‭ ‬Фондация за достъп до права ФАР и Каритас България.‭

На откриването на Общностен център Компас представиха фотоизложба‭ „‬Пътят‭ ‬на бежанеца‭“‬.‭ ‬Експозицията е реализирана‭ ‬със съдействието на варненски фотожурналисти,‭ ‬отразяващи‭ ‬бежанците от конфликта в Украйна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.