Бизнесът от Североизточна България намали просрочените си задължения към Националната агенция за приходите с 265 милиона лева, съобщават от НАП Варна. Данните са от началото на годината до края на юли, а в сумата влизат и почти 79 млн. лв. стари задължения, поясняват от приходната агенция, цитирани от Радио Варна.

По отношение на изпълнение на общия план за приходите, НАП Варна отчита към 31.07.2021 г. изпълнение в размер на близо 1,5 милиарда лева.

След образуване на изпълнителни дела, от постъпления в набирателната сметка на ТД на НАП Варна, където се внасят просрочени задължения, са събрани 83 128 186 лева. Това е резултата от първите седем месеца на годината. Съпоставка с данните за същия период на миналата година, показва увеличение с 15 177 928 лева или 22,34 %.

До края на юли 2021 година, чрез механизма за взаимодействие „НАП – партньор на бизнеса“, са издадени 276 броя разрешения за неотложни плащания от публичните изпълнители на НАП Варна. Този механизъм дава възможност на фирми, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и имат наложен от НАП запор на банкови сметки, нормално да продължават дейността си, като не се прекъсва разплащането към служителите и контрагентите, както и покриването на текущите разходи. Същевременно към бюджета регулярно се превеждат предварително договорените с НАП вноски до окончателното изчистване на натрупаното просрочено задължение.

В резултат от проведени срещи на директора на НАП Варна с 20 броя големи длъжници, същите са поели ангажименти и са погасили общо 4 258 529 лева през периода юни – юли 2021 година

От НАП Варна напомнят, че невнасянето на просрочени задължения води до стартиране на процедура за принудително събиране на дълговете. Една от крайните мерки за събиране на просрочени задължения е обявяване на публична продан на движимо и недвижимо имущество на длъжника. За първите седем месеца на 2021 г. насрочените търгове са общо 665 броя, в резултат на което са събрани над 1,5 млн. лв. просрочени задължения. Броят им, съпоставен със същия период на 2020 година, бележи увеличение от 98%.

От НАП Варна препоръчват на фирмите или физическите лица при затруднения за плащането на просрочени задължения да потърсят своевременно контакт с публичните изпълнители, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочено плащане. Ако такъв не бъде осъществен за фирмата съществува риск да бъде блокирана дейността и чрез запор на банкови сметки. Такива действия са предприети спрямо някои от големите длъжници към НАП Варна занимаващи се със земеделие строителство , както и голяма общинска болница.

Проверки за дължими към НАП и предадени от други институции задължения могат да бъдат извършвани с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на НАП.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.