Безработицата в България рязко е нараснала през май, вижда се от данните на Агенцията по заетостта (АЗ). Равнището на регистрираната безработица в страната през месеца е достигнала 9%. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0,1 процентни пункта, а на годишна база ръстът е с 3,7 процентни пункта, пише “Investor.bg”. Въпреки мерките са стимулиране на заетостта и запазване на работните места, включително и схемата, насочена към бизнеса, 60/40, данните в официалната статистика оправдават очакванията за ръст на безработицата след въвеждането на извънредно положение на 13 март. Рестриктивните мерки затвориха редица сектори, много от които не успяха да се възползват от държавните стимули.

Увеличението на параметъра е съществено в сравнение с тенденцията от началото на годината. Безработицата в България през януари беше 6,3%, през февруари - 6,2%, а през март тръгна нагоре, достигайки ниво от 6,7%. Статистиката сочи и някои положителни тенденции на трудовия пазар - след отпадане на извънредното положение броят на започналите работа безработни рязко нараства.

От 1 124 лица среднодневно за седмицата преди 13 май броят се увеличава до 1 634 лица среднодневно през последната седмица на месеца, или ръст с 45,4%. Така, общият брой постъпили на работа безработни достига в края на май 25 709, като 93,9% от тях са устроени в реалната икономика. Други 252 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също чрез бюрата по труда са намерили ново работно място през май.

С 0,9% нараства броят на регистрираните безработни в бюрата по труда - до 295 453, като спрямо април те са с 2 643 повече. Увеличение се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г., което е с 68,4% или със 120 054 лица.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през май са се регистрирали нови 31 672 безработни лица. Освен тях, други нови 362 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

Повече от 1 600 са активираните лица за търсене на работа в бюрата по труда чрез дистанционните услуги на Агенцията само през месец май. Става въпрос за неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение лица, с фокус към младите хора.

Работа на субсидирани работни места са започнали 1 573 лица от рисковите групи – 1 186 по програми и мерки за обучение и заетост и 387 –по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 15 034, като 83.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (26.3%), хотелиерство и ресторантьорство (19.5%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.6%) държавно управление (7.5%), селско,горско и рибно стопанство (7.1%), и строителство (5.4%).

Най-търсените професии през този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в селско, горско и рибно стопанство; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, осигуряващ защита и сигурност и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.