В община Аврен ще бъде осигурена безжична връзка с високоскоростен WiFi. Системата за безплатен интернет на обществени места ще бъде реализирана чрез европейската инициатива WIFI4EU.

Община Аврен спечели ваучер на стойност 15 000 евро, след като кандидатства и бе сред одобрените български общини за изграждане на мрежa за безжичен интернет. Четвъртият и последен прием по WiFi4EU се проведе от 3 до 4 юни тази година. От подадените над 8600 заявления 947 общини от целия Европейски съюз успяха да се преборят за ваучери.

Европейската инициатива WIFI4EU е първата по рода си за безплатен достъп до интернет, насочена директно към общините. Целта е не само свързаност на отделните хора, но и културен и исторически обмен на информация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.