На Димитровден Белослав отбелязва празника на града.

Програмата вече започна с тържествена литургия в православния храм „Свети великомъченик Димитър Солунски“.

По-късно през деня по програма ще има празник с с участието на деца от детските градини.

От 20 часа ще има тържествена заря, съобщават от общината.

През тази година са отложени празничните концерти, както и всички инициативи, които предизвикват струпване на много хора на едно място, без да може да бъдат спазени мерките за дистанция, съобщават от общината.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.