„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД завърши първите шест месеца на 2020 г. в стабилно финансово състояние. Чистият размер на капитала на дружеството – разликата между стойността на активите и всички задължения на предприятието е 82 млн. лв., т.е. дружеството е добре капитализирано.

Въпреки силно влошената икономическа обстановка вследствие на пандемията COVID-19, „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД запазва обема превозени товари за шестмесечието, превозени са 3 707,11 хил. тона товари, с 15,43 хил. тона или 0,41% по-малко в сравнение с предходната година. Приходите са 60,6 млн. лв., с 2.5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2019 г.

През посочения период, в състояние на влошаване на икономическите показатели в световен мащаб, компанията увеличи пазарния си дял в товарните жп превози с повече от 5 % в изпълнение на заложения в бизнес плана на дружеството планиран превоз от над 7,5 млн. тона товари през 2020 г.

През първото шестмесечие на 2020 г. „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД е намалило разходите за външни услуги с 37 % (2.3 млн. Лв.) и е запазило нивото на разходи за персонала, въпреки увеличението на всички възнаграждения в предприятието с индексиране на минималната работна заплата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.