Българският червен кръст – Варна продължава набирането на потребители за патронажна грижа, съобщи заместник-председателят на Областния съвет на БЧК Петър Радушев.

Предлаганата безплатна почасова грижа включва домашно посещение на медицинска сестра, социален работник или рехабилитатор в продължение на 12 месеца за хората на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Набирането на ползватели на услугата продължава, а причината за недостатъчния брой кандидати, според Радушев, е страхът от разпространението на заразата от коронавирус. "Хората изпитват притеснения, че в дома им трябва да влязат хора. Но това са наши проверени хора, с които имаме договори- медицински работници, сестри, социални аситенти, които са специални обучени при спазване на пълната гама от противоепидемични мерки", увери той пред Радио Варна..

Снимка: redcross.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.