Снимка: ББР

Правителството одобри Българска банка за развитие (ББР) като получател на заеми с държавна гаранция от Банката за развитие на Съвета на Европа по проект ,,Подкрепа на ММСП за създаването и запазването на жизнеспособни работни места“, включително компонент и „Защита на околната среда“ в размер на 175 000 000 евро и от Европейската инвестиционна банка по проект „Финансиране на МСП и предприятия със средна капитализация“ в размер на 175 000 000 евро.

Държавногарантираните заеми ще позволят ББР да изпълнява политиката си за подкрепа на МСП при оптимални ценови нива към крайните клиенти и при трансфер на произтичащите от гаранцията ползи. С получения ресурс банката ще може да адресира и сегментите със затруднен достъп до кредитиране, сред които стартиращи, иновативни и с по-ниска степен на обезпеченост предприятия.

БРСЕ и ЕИБ са традиционни кредитори на национални банки за развитие в ЕС и дългогодишни партньори на ББР, съобщава „Economy.bg".Предоставеното от тях държавногарантирано финансиране има редица предимства, сред които голям обем, дълъг срок и атрактивна цена.

Заемите от БРСЕ и ЕИБ ще позволят прилагането на програми и продукти в подкрепа на българския бизнес при по-благоприятни условия, като ползите от така договорения ресурс ще бъдат прехвърлени на крайните бенефициенти. Крайните бенефициенти (ММСП) ще бъдат подпомогнати при запазване на приемливо ниво на риск и рентабилност.

Проектите са в съответствие със заложената в Закона за ББР (чл. 2, т. 2) цел за привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси, необходими за реализиране на икономическото развитие на страната, насочени към подкрепата на специфични сектори, бенефициенти и инвестиции.

Сумата по двете гаранции е в рамките на одобрената в Закона за държавния бюджет за 2022 г. възможност за издаване на държавни гаранции по нови заемни споразумения на ББР в размер до 700 млн. лв. или тяхната валутна равностойност.

Също така правителството прие решение за актуализиране на Стратегията за дейността на ББР за периода 2021-2023 г. Тя ще бъде фокусирана върху четири приоритета в съответствие със Закона за ББР и връщането на банката към мисията ѝ в подкрепа на малкия и средния бизнес.

Стратегията за развитие на ББР за периода 2021-2023 г., приета с Решение № 349 на Министерския съвет от 15.04.2021 г. на основание чл. 4, ал. 4 от Закона за ББР, се налага да бъде актуализирана поради префокусиране до края на стратегическия период на бизнес модела към балансирани и малки по размер кредити и позициониране на ББР като банка за малки и средни предприятия (МСП). Групата ББР ще продължи да реализира приоритетите си, като засили ролята си в подкрепа на българския бизнес и достъпа до финансиране на МСП.

Стратегията на ББР потвърждава приетия лимит на финансиране до 5 млн. лева, както и активния преглед и управление на качеството на портфейла на необслужваните експозиции, вкл. старите големи кредити. Заложена е и цел броят на подкрепените малки и средни фирми да достигне 1000 до края на 2023 г.

Осигуряването на достатъчно и разнообразно финансиране е свързано с новите принципи на работа – прозрачност, достъпност и облекчен процес за кандидатстване. Фирми, които изпитват затруднения за финансиране от търговски банки, също ще получат достъп до кредитиране, за да се осигурят техните жизнеспособност и бизнес развитие, и да се подпомогне снабдяването им със суровини. Основен механизъм за ускоряване и облекчаване на всички процедури ще бъде новата дигитална платформа на ББР, която ще стартира с услуги за микрокредитиране, Бизнес академия и създаване на безплатни онлайн магазини.

Износът и интернационализацията на българските малки и средни компании също са сред приоритетите на банката чрез специални продукти, вкл. гаранции и лизинг. Това е свързано и с функцията на ББР да подпомага компаниите с финансиране за технологично обновление, дигитализация и фирмени иновации.

Водещият момент в актуализираната стратегия на банката е устойчивото финансиране. Предвижда се до края на периода 20% от новите кредити да бъдат „зелени“. Чрез специално изготвен пакет за оценка на рисковете и готовността на малките и средните предприятия ББР ще може да финансира прехода им към зелена, кръгова и устойчива икономика, вкл. и проекти за социална инфраструктура и опазване на културно-историческото наследство. Банката е избрала 5 от целите за устойчиво развитие на ООН: „Достъпна и чиста енергия“, „Сигурна работа и икономически растеж“, „Иновации и инфраструктура“, „Отговорно потребление и производство“ и „Партньорство за постигане на целите“.

През остатъка от стратегическия период ББР ще подкрепя жизнеспособни малки и средни предприятия, които имат потенциал за растеж и са със затруднен достъп до финансиране от търговските банки поради рискова дейност, липса на обезпечение или други ограничения. Групата ще се стреми да отговори в най-голяма степен на търсенето и нуждата на МСП за финансиране, за справяне с негативните икономически ефекти в резултат от коронакризата и геополитическите сътресения, и създаване на нови устойчиви бизнес модели. Банката ще доразвие ролята си на типична банка за развитие на сектора на малките и средни предприятия и ще започне изграждането си като институцията, подкрепяща зелени и устойчиви проекти и бизнеса на Индустрия 4.0.

Дългосрочните цели на Групата на ББР, които се поставят с актуализацията, са свързани с това да подпомогне МСП в прехода към въглеродно неутрален и устойчив бизнес, като развива пазара на дългов и дялов капитал за зелени инвестиции и мобилизира частен капитал за недостигащото финансиране, да прилага програми и инструменти за съфинансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната, както и да привлича средства и управлява програми от международни финансови институции, банки и капиталовите пазари.

Правителството прие и решение за одобряване на „Програма за финансиране на многопрофилни болници за активно лечение със системно значение за регионите“ и за възлагане на изпълнението ѝ на „Българска банка за развитие” ЕАД

ББР, с едноличен собственик на капитала – държавата чрез министъра на иновациите и растежа, има за приоритет финансиране и рефинансиране, консултиране и подпомагане с други мерки на малки и средни предприятия, но също така осъществява и финансови сделки в рамките на предмета си на дейност по конкретно възложени ѝ от правителството на Република България програми. При осъществяване на своята дейност Банката се придържа към стратегията за дейността на ББР, приета от Министерски съвет по реда на Закона за Българската банка за развитие.

В актуализираната Стратегия за дейността на „Българска банка за развитие“ ЕАД 2021-2023 е предвидено Банката, в допълнение към основната си мисия за подкрепа на малки и средни предприятия, да подпомага с мостово финансиране социално критични дейности, като здравеопазване, образование, наука и др. С решения и възложени мандати от правителството Банката ще разработва и прилага продукти и програми за финансиране на системно значими организации в тези области, като предоставя кредитиране или гаранционна подкрепа срещу ангажимент за реализация на реформи и, съответно, финансово оздравяване на организациите.

Първата такава програма е приетата от правителството „Програма за финансиране на многопрофилни болници за активно лечение със системно значение за регионите“, която предвижда възможност за предоставяне от ББР на целево, дългосрочно финансиране на държавни, системно значими многопрофилни болници за активно лечение, които имат разкрити „Спешни отделения“ и отговарят на определени, посочени в Програмата условия. Програмата ще подпомага както болници от системно значение, които изпитват затруднения за погасяване на просрочени задължения, така и финансово стабилни и кредитоспособни болници, за извършването на рентабилни инвестиции в подобрение на инфраструктурата и медицинското оборудване.

ББР ще предоставя инвестиционно и/или оборотно финансиране до 5 млн. лева за срок до 120 месеца с възможност за гратисен период и максимален лихвен процент в размер на 3 месечен Euribor + надбавка до 6,5 % (650 б.т.) годишно, срещу обезпечение по реда на Закона за особените залози или Закона за договорите за финансово обезпечение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.