Банкомати прибират над 110 лв. такса при теглене. Те са разположени основно в южните черноморски курорти, съобщава „Медиапул“.

Банкоматите на територията на община Несебър удържат такси при теглене в размер на 10-15% от сумата, сигнализират десетки граждани в социалните мрежи. Удръжките се правят основно при теглене от валутна смета.

Марио Куцев, който от години живее в Холандия, е заснел как иска да изтегли 800 лв. от евровата си сметка, но за да взема тази сума трябва да плати такса от 109 лева. Същото се случило при теглене след няколко дни, когато банкоматът спрял такса от 111 лева.

Държавните институции, които упражняват контрол върху платежните услуги и обмяната на валута, са Българската народна банка ("Платежен надзор") и Националната агенция за приходите.Оказва се обаче, че и двете не могат да направят нищо. "В случая не става дума за обмен на валута в наличност, поради което казусът не е от компетентността на НАП", са казали от приходната агенция. От БНБ са направили подробен правен анализ, от който става ясно, че всичко е законно.

Единствените, които има могат да направят нещо в този случай са общините, които дават разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, съобщава "Радио Варна".

Снимка: Марио Куцев

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.