Курсанти от Военния институт по телекомуникации и информационни технологии в Киев, които заради войната в Украйна продължиха обучението си във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, направиха презентация пред колегите си от Морско училище.

Украинските курсанти, някои от които – вече участвали в реални бойни действия, както и в киберотбраната на страната си, споделиха опита си пред преподаватели и обучаеми от Морско училище.

Уъркшопът между украинските и българските курсанти е първият от поредица от срещи за обмяна на опит, стана ясно от думите на началника на флотската Алма матер – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров.

В края на срещата той връчи на украинските курсанти и техния офицер преподавател почетния плакет на Морско училище.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.