Деветото издание на автопоход „Есен“ ще се проведе тази събота. Любителите на ретроавтомобилите от Варна и региона ще се съберат около 9.00 ч пред ДКС, а в 10.30 ч ще бъде даден официалният старт.

Те ще потеглят в посока Аспарухово, след това отиват до Галата и се връщат отново в Аспарухово, като на плажа ще бъде и финала на автоподоха. Организатор на поредната проява за ретроавтомобили е Авто-мото ретро клуб Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.