Българският топ алпинист Атанас Скатов, който е член на варненското ТД "Вл. Варненчик", вече сериозно мисли за следващата си височинна екстремна дестинация. Този път това е страховитият К2, висок 8611 м. Скатов трябва да пътува в края на декември за Пакистан, където се събира световната група за атака на върха. Става дума за около 15 души.

Истинското име на К2 е Чогори.

Той е вторият по височина връх в света.

.Атанас Сканов съвсем скоро завърши поредната си 7-ма книга. Тя е пусната за печат, а той вече дава възможност за покупка на книгата, защото се надява на събраните от продажбата пари да си осигури изкачването на К2. Това е първа зимна атака на върха. „Всяка закупена моя книга ми осигурява 7 метра нагоре към върха“, казва Скатов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.