След жалба на Антикорупционния фонд (АКФ) и сенаторът в Чешкия парламент Лукаш Вагенкнехт, Апелативна прокуратура София (АП) отмени отказа на Софийска градска прокуратура (СГП) да се разследва продажбата на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, съобщават в публикация от Анти корупционен фонд.

Апелативна прокуратура постановява, че проверката на СГП е непълна и не е „даден отговор на всички изложени данни в сигнала на Вагенкнехт“. АП отменя постановлението за отказ за разследване на СГП като „неправилно и незаконосъобразно“ и връща преписката на СГП за изпълнение на дадените указания, уточняват на сайта на АКФ.

„Постановлението на Апелативна прокуратура потвърждава изложените в жалбата ни доводи, че СГП практически е неглижирала данните за сериозни нередности при продажбата, експлоатацията и осигуряването на студен резерв в случая ТЕЦ „Варна“ заявява адв. Лора Георгиева от АКФ, цитирана от Радио Варна.

Цялото постановление на АП вижте тук:  Постановление_Апелативна-прокуратура_София.pdf (acf.bg)

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.