Англия вдига таксите за студенти от ЕС. Новата мярка влиза в сила от началото на академичната 2021-2022 г. Причината за това е Брекзит, съобщи британското правителство. То все пак уточни, че по-високите такси няма да се отнасят за студентите, които започват обучението си през академичната 2020-2021 г. Все още от университетите в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия не съобщават за повишаване на студентските такси, казва “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.