Акцентът ще е върху запазване на проектите, които вече са започнали реализация и ефектът върху бюджета от кризата с коронавируса. Това съобщи Тодор Балабанов - председател на Общинския съвет - Варна.

Той посочи, че мерките в подкрепа на местния бизнес и гражданите на морската столица са на стойност близо 3 милиона лева и коментира, че актуализация на бюджета няма да се наложи.

Тодор Балабанов и негови колеги от групата на ГЕРБ коментираха тезите в декларация на съветници от "Демократична България" относно презастрояването на града и Морската градина като заявиха, че те не отговарят на истината, а проблемите са заложени още в миналото управление, когато членовете на формацията са били част от него.

Пресцентърът на общински съвет - Варна обобщи втория ден на сесията днес така:

Варна иска от държавата имоти за изграждане на нова детска градина и голям паркинг.

Община Варна ще поиска от държавата имоти, върху които да реализира проекти с обществена значимост.

На днешното заседание Общинският съвет даде съгласието си за стартиране на процедурите по придобиване в собственост или в управление на терените. Единият от тях е с площ от 8 дка и се намира на бул. „Христо Ботев“. Желанието на общината е там да построи нова детска градина, за да осигури допълнителни места за децата от централния район „Одесос“.

Местната власт ще поиска от държавата за безвъзмездно управление и терена, върху който трябваше да бъде изградена нова Съдебна палата на Варна. Имотът от малко над 7 дка е заключен между улиците "Парижка комуна", "Никола Даскалов", "Никола Кънев" и "Д-р Пюскюлиев". Към момента парцелът е с предоставени права на управление на Висшия съдебен съвет, но до реализиране на инвестиционни намерения на административния орган имотът може да бъде обособен за обществен паркинг за няколкостотин автомобила.

Съветниците дадоха съгласието си общината да придобие безвъзмездно още два държавни имота. Върху единия с площ от 2,6 дка в Приморския парк вече има изграден общински паркинг. Другият терен е в Южна промишлена зона и за да може администрацията да кандидатства по процедура „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“.Тя трябва да предостави документ за собственост на имота.

Община Варна да поеме управлението върху Шокъровия канал, гласуваха още съветниците. Вече има изготвен проект за заустване на дъждовните води от канала навътре в морето, като в момента документацията минава през съгласувателни процедури с компетентните институции.

Местният парламент даде съгласието си сградата на Районния център по трансфузионна хематология да бъде безвъзмездно прехвърлена на държавата. Целта е да се направи основен ремонт на обекта със средства от Министерството на здравеопазването.

С решение на съветниците общината ще предостави на Областната дирекция на МВР имот, който да бъде превърнат в административен център за обслужване на граждани. Помещението на ул. „Св. Климент“ е с добро разположение, намира се на приземен етаж и е достъпно за хора с увреждания и майки с колички.

Друго решение от днешната сесия е да се удължат договорите с 55 клуба за ползване на общинските спортни бази до края на годината.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.