Важен закон в подкрепа на пощенските служби, няколко месеца преди американските избори. Камарата на представителите реши да отпусне допълнителни 25 млрд., с които да се повиши нивото на обработка на пратките.

Целта на доминирания от Демократите конгрес, е да се гарантира, че гласуването по пощата няма да бъде компрометирано. Преди време американските власти приеха мерки за намаляване на разходите на пощенските станции. Самият президент Доналд Тръмп е противник на вота по пощата, тъй като по думите му той е нелегитимен и може да бъде подменен, съобщи БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.