Административен съд – Варна отмени Решение на Генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ във връзка със заявление за достъп до обществена информация на С.Ц.С.

Делото е образувано по жалба от С.Ц.С. срещу решение на Генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, във връзка със заявление за достъп до обществена информация от 7 май 2020 г. и е свързано със сключеното от предприятието Споразумение с търговски дружество за удълбочаване на канал 1 и канал 2 на Пристанище Варна; с техническия проект; дружествата подизпълнители и цената на сключените договори.
В Решението на съда е постановено, че новото произнасяне по заявлението от страна на Генералния директор, трябва да бъде при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът изпрати преписката на Генералния директор на Държавното предприятие за ново произнасяне по заявлението за достъпа до обществена информация

Настоящото решение не подлежи на касационно оспорване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.