Административният съд в Добрич пита гимназистите "Има ли "бели бобени зърна" пред съдебната система в България?" в конкурс за есе като въпросът търси паралел с творба на Елин Пелин.

"За всяко мое прегрешение, с дело или помишление, оставям тук по едно бобено зърно - черно за непростимите и бяло, за тия които хвърлят душата ми в съмнение и мисълта ми не може да разграничи грях ли са или не", е цитатът от разказа на писателя "Чорба от греховете на отец Никодим", чрез който младите автори ще търсят актуалния отговор.
Ученици от девети до дванадесети клас могат да се включат в творческата надпревара и с есета на тема "Бай Ганьо в днешна България" и "Пазете правото. Включително и от закона" по цитат на доцент Кристиан Таков.

Конкурсът е част от програмата на Деня на отворените врати на Административния съд, който ще се състои виртуално на 30 октомври, съобщават от институцията.

В съда ще очакват ученическите творби до 25 октомври. Комисия от магистрати ще оцени есетата, а победителят и наградата, която ще получи, ще бъдат обявени в Деня на отворените врати, съобщава  БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.