Теодор Славев

58,33% от обществените поръчки в община Варна и над 77,92% в община Бургас са спечелени на базата на подадена само една оферта. Това показват данните в Индекса на корупционния риск при обществените поръчки, изготвен от „Български институт за правни инициативи“, съобщи БНР.

„Законът позволява на възложителя да започне нова процедура, ако в обществената поръчка има само един участник“. Това каза за Радио Варна Теодор Славев от неправителствената организация. „Само три процента от процедурите по ЗОП в общините са били прекратени заради липса на повече от една оферта. От общо 308 процедури, 240 договора са сключени въз основа на подадена само една оферта“, подчерта Теодор Славев и допълни: „Преди се задаваха такива параметри на поръчката, че да спечели една конкретна фирма. Сега имаме друг проблем – поставят се много обтегаеми и субективни критерии за изпълнение, като това води до немотивирани и субективно мотивирани основания за отстраняване на някой участик в общиствената поръчка“.

Частни болници, които използват публичен ресурс от Здравата каза, не са длъжни да минават по Закона за обществените поръчки, съобщи още Теодор Славев, според когото „това е парадокс, за който обаче не се говори“. Той припомни, че фармацевтичните компании в България са най-големият доставчик на медикаменти и консумативи по обществени поръчки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.