54 места за целодневен прием са обявени в детските ясли във Варна за класиране на 25-ти септември, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна. През летните месеци юни - август бяха проведени общо 4 класирания, припомня "Live.Varna.bg".

В тази връзка електронната система за прием ще бъде затворена за редакции и регистрации на нови заявления от 23-ти септември до 25-ти септември, включително. На 26.09.2020 г. системата ще бъде отворена отново. Класирането ще бъде обявено на 25-ти септември до 17:00 ч., а срокът за потвърждаване на приетите деца е от 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г. включително при спазване на противоепидемичните мерки.

Децата ще се приемат по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла, съобразно епидемиологичната обстановка.

Свободните места са:

ДЯ №2 “Моряче“ – 5 места;

ДЯ №6 „Мечо Пух“ – 10 места;

ДЯ №9 „Детелина“ – 25 места;

ДЯ №13 „Русалка“ – 14 места;

Снимка: "Live.Varna.bg"

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.